Nhận diện thực thể có tên

Nhận dạng thực thể có tên (Named Entity Recognition – NER) nhằm nhận biết các chuỗi từ trong văn bản là tên của một đối tượng nào đó, điển hình như tên người, tên tổ chức, tên địa danh, thời gian v.v. NER là nhiệm vụ đóng vai trò quan trọng trong các ứng dụng trích xuất thông tin, đã được quan tâm nghiên cứu trên thế giới từ đầu những năm 1990. Từ kết quả của NER có thể xử cho nhiều bài toán phức tạp hơn như Chatbot, Question Answering, Search, ...