Nhận diện công thức nấu ăn

Vai trò trung tâm của thực phẩm trong đời sống cá nhân và xã hội của chúng ta, kết hợp với những tiến bộ công nghệ gần đây, đã thúc đẩy sự quan tâm ngày càng tăng đối với truy xuất thông tin liên quan đến thực phẩm. Chúng tôi xem xét các nội dung trực quan, ngữ cảnh và kiến thức bên ngoài có thể tích hợp một cách hiệu quả vào các ứng dụng hướng được thực phẩm, đặc biệt là tập trung vào phân tích và nhận diện công thức.